Opšti uslovi korišćenja i ugovor na daljinu

Poštovani korisnici, molimo Vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko su oni za Vas neprihvatljivi, molimo Vas da ne koristite ovu prezentaciju.

Dobrodošli na sajt Trijumf Kids. Trijumf Kids Vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno niže navedenim opštim uslovima korišćenja. Opšti uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge Trijumf Kids. Korišćenjem bilo kog dela portala, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.
Smatra se da sve navedene stavke opštih uslova korišćenja pripadaju i ugovoru o prodaji na daljinu.
Opšti uslovi korišćenja sajta Trijumf Kids napisani su u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti Potrošača(Sl.glasnik RS 6/2016) SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA TRIJUMF (u daljem tekstu Prodavac), svoje cenjene Potrošače koji robu kupuju putem internet sajta trijumfkids.rs obaveštava o ispod navedenim stavkama.

Podaci firme

Naziv: SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA TRIJUMF NENAD BUKONJA
Sedište: Omladinska 8 i TC Danica, 36000 Kraljevo, Srbija
MB: 50293220
PIB: 101261635 
Šifra delatnosti: 4751
Tel: +381604522540
Email: prodaja@trijumfkids.rs


Obaveštenje

Prodaja robe putem internet sajta trijumkids.rs obavlja se u okviru registrovane delatnosti Prodavca.

Osnovna obeležja robe se mogu naći na sajtu trijumkids.rs.

Prema Zakonu o zaštiti Potrošača (Službeni glasnik RS, br. 6/2016) kupovina preko naše prodajne internet stranice trijumkids.rs smatra se prodajom na daljinu.

Roba koja se prodaje putem internet stranice trijumkids.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji.

Saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO se utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom.

Prodajna cena robe sa uračunatim PDV-om je naznačena uz svaki artikal.

Mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu trijumkids.rs.

Popusti različitih akcija ne mogu sabirati.

Potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster PORUČI preuzima obavezu plaćanja naručene robe.

Popunjavanjem svojih ličnih podataka, Potrošač daje saglasnost da se ti podaci koriste u cilju izvršavanja porudžbine i dozvoljava da ga Prodavac kontaktira i šalje mu obaveštenja putem email-a/telefona vezana za izvršavanje njegove porudžbine kao i provere ispravnosti unetih podataka.

Registrovanjem na internet sajt trijumkids.rs, Potrošač je saglasan da se njegovi lični podaci čuvaju i koriste u cilju izvršavanja porudžbine i dozvoljava da ga Prodavac kontaktira i šalje mu obaveštenja putem email-a/telefona vezana za izvršavanje njegove porudžbine kao i provere ispravnosti unetih podataka.

U slučaju spora, Prodavac i Potrošač su saglasni da se pokuša njegovo rešavanje vansudskim sredstvima u skladu sa Zakonom.


Zaključivanje ugovora na daljinu

Smatra se da sve navedene stavke opštih uslova korišćenja pripadaju i ugovoru o prodaji na daljinu.

Smatra se da je ugovor o prodaji na daljinu zaključen između Prodavca i Potrošača potpisan u trenutku kada Prodavac potvrdi porudžbinu i Potrošač primi prvi email o status svoje porudžbine.

Ugovor možete pročitati ovde.


Dostava

Usluga isporuke robe besplatna za porudzbine koje su veće od 3.000 rsd sa PDV-om.
Usluga isporuke robe 240 rsd ukoliko je vrednost porudžbine manja od 3.000 rsd sa PDV-om.
Kupljenu robu isporučujemo najkraće u roku od 2 radna dana putem kurirske službe (Prodavac zadržava pravo promene kurirske službe i to neće uticati na kvalitet i brzinu isporuke).
Za porudžbine koje se plaćaju preko računa proces otpreme počinje tek po prijemu uplate.
Isporuka robe se vrši od ponedeljka do petka.
Prodavac je dužan da kupcu isporuči robu u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.
Potrošač prilikom preuzimanja pošiljke treba da vizualno pregleda paket da slučajno ne postoje, na njemu, neka vidna oštećenja.
Ukoliko Potrošač primeti da je transportna kutija vidno oštećena i posumnja da je proizvod možda oštećen može da odbije prijem pošiljke i odmah nas obavesti na telefon +381604522540.

.
Ukoliko šteta bude ustanovljena nakon isporuke i otvaranja paketa, Potrošač je dužan da reklamaciju prijavi u roku od 24h jer u suprotnom neće biti prihvaćena.

Detaljnije o dostavi pročitajte ovde.


Načini plaćanja

Potrošač robu koju kupuje putem internet sajta trijumfkids.rs može platiti pouzećem gotovinski, u trenutku isporuke ili uplatom na tekući račun.

Detaljnije o načinima plaćanja pročitajte ovde.


Odustanak od ugovora

Ukoliko prilikom prijema robe, Potrošač ustanovi da artikal nije odgovarajući, Potrošač ima pravo da artikal zameni u roku od 14 dana od dana prijema robe za drugi isti ili njemu sličan artikal.

Ukoliko prilikom prijema robe Potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, Potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana od dana prijema robe.

Ukoliko prilikom  prijema robe Potrošač istu ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak od ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana od dana prijema robe. Prilikom odustajanja od ugovora Potrošač je dužan da popuni OBRAZAC za odustanak od ugovora (možete preuzeti ovde). Slanjem popunjenog obrasca Prodavcu Potrošač je dužan da u roku od 14 dana izvrši povraćaj robe o svom trošku i da tom prilikom dostavi dokaz o kupovini, račun koji je izdat od strane prodavca. Prodavac će tom prilikom robu prihvatiti, prekontrolisati da roba slučajno nije oštećena ili na bilo koji drugi način umanjena njena vrednost i potom izvršiti povrat uplaćenih sredstava Potrošaču.

Detaljnije o odustanku od ugovora pročitajte ovde.


Reklamacija

Za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice Potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice.
Potrošač šalje popunjen zahtev za reklamaciju koji se može preuzeti ovde, email-om na prodaja@trijumfkids.rs.
Obaveštenje o ishodu reklamacionog procesa Potrošač dobija putem email-a u roku od 5 radnih dana od podnošenja reklamacije.
Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana.

Detaljnije o reklamacionom procesu možete pročiatati ovde.


Saobraznost

Ukoliko isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe Prodavac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

  • Nesaobraznost ne može da se otkloni popravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku
  • Ne može da ostvari pravo na popravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio popravku ili zamenu u primerenom roku
  • Popravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za kupca zbog prirode robe i njene namene
  • Otklanjanje nesaobraznosti popravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca

Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu stava 3. tacka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

  • Vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru
  • Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju
  • Da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za kupca

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna popravka je moguća samo uz izričitu saglasnost kupca, ukoliko je artikal moguće servisirati. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Potrošač poručio, popravka ili zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za kupca i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, on ima pravo da bira izmeu zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, a otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost kupca. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Potrošač neće zloupotrebljavati svoja prava po osnovu nesaobraznosti, u protivnom, biće dužan da Prodavcu naknadu svaku štetu koju mu je time prouzrokovao. Prodavac će utvrditi da li postoji nesaobraznost robe koju je Potrošač istakao i ako utvrdi da je Potrošač i pored nepostojanja nesaobraznosti ili postojanja neznatne nesaobraznosti raskinuo ugovor, od Potrošača će tražiti naknadu štete zbog neosnovanog raskida ugovora. Pod štetom se podrazumeva kako stvarna šteta tako i izmakla korist.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na kupca, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Prodavac se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajucom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od proizvođača, uvoznika ili distributera.

Da bi Potrošač ostvario pravo na saobraznost dužan je, pri predaji robe Prodavcu na servis ili proveru, uz neispravan artikal priložiti dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, (po mogućstvu neoštećenu ambalažu), original ili kopiju Ugovora o prodaji, Račun-otpremnicu i slip kojim se potvrđuje kupovina robe od Prodavca. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara ili štete kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane ovlašćenog lica Prodavca ili ovlašćenih servisera proizvođača. Opis kvara, serijski broj, naziv artikla, proizvođač artikla, oznaka modela itd. unose se u za to predviđen obrazac – dokument Povratnice koji je prilikom evidencije reklamacije poslat na Kupčevu priloženu mail adresu. Prodavac se obavezuje da Potrošaču obezbedi ovaj obrazac i popuni isti prilikom prijema robe na servis. Jedan primerak reversa zadržava Prodavac, a drugi Potrošač prilikom predaje proizvoda na proveru. Zamena delova pre provere dokumentacije nije moguća, kao ni pre provere navedenih nedostataka, osim ukoliko u cenovniku ili posebnom sertifikatu koji se dobije nije drugacije naznačeno (npr. ukoliko je za određeni artikal naznačeno da se u slučaju reklamacije menja 1 za 1 u roku odgovornosti za nesaobraznost). Roba koja se šalje na servis ili proveru poštom ili paketnom distribucijom mora biti propisno zapakovana u kartonsku ambalažu. Svi proizvodi koji su na ovaj način Prodavcu dostavljeni, a koji nisu propisno zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja samog proizvoda u toku transporta neće biti preuzeti od strane Kupca, već će biti vraćeni pošiljaocu o njegovom trošku. Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambalaže koja nastanu u toku transporta na ili sa adrese kupca. Ukoliko je utvrdjeno fizičko i mehaničko oštećenje robe za koju Prodavca ne odgovara, Prodavac u slučaju povraćaja novca, nije dužan da vrati pun iznos kupoprodajne cene, već će cenu umanjiti za procenat ili iznos koji odgovara procenjenom procentu ili iznosu umanjenja vrednosti robe usled oštećenja. Procenu će vršiti ovlašćena lica Prodavca.

Saobraznost ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nepravilnim i nestrucnim rukovanjem proizvodom. U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za rukovanjem kao i korišćenje uređaja u nepredviđenim uslovima i prostorima. Pravo na saobraznost Potrošač gubi i u slučaju neovlašćenog popravljanja proizvoda kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane Prodavca.

U slučaju da kontrolni servis Prodavca utvrdi da je proizvod koji je poslat na popravku po reklamaciji ispravan, biće naplaćen pregled proizvoda po važećem cenovniku servisa i biće naplaćeni svi transportni troškovi koje je snosio Prodavac. Proizvod će se isporučiti na adresu Potrošača tek nakon što Potrošač uplati na naš tekuci račun sve nastale troškove.

Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava iz usled nesaobraznosti robe ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na način koji su opisane u obaveštenju o načinu i mestu primanja reklamacije.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Potrošača. S toga će Potrošača svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnoti Potrošača smatraće se jednim od objektivnimh razloga zbog kojih Prodavac nije u mogucnosti da udovolji zahtevu Potrošača u zakonskom roku.

Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogucnosti da udovolji zahtevu Potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Potrošač dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Prodavac se obavezuje da će svaki proizvod koji je predat na servis a cija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Ukoliko Potrošač ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.

Potrošač je dužan da popravljeni proizvod preuzme najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da može preuzeti proizvod sa servisa. Nakon isteka tog perioda Prodavac ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod može biti predat na recikliranje.

Saobraznost se daje isključivo na ispravnost artikla a ne na njegovu funkcionalnost jer se podrazumeva da je Potrošač upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se saobraznost odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve Potrošača u okviru deklarisanih tehnickih mogucnosti propisanih od strane proizvođača. Saobraznost se ne odnosi na poslove održavanja proizvoda tj. čišćenje i sl. Od Kupca se očekuje da kupljeni proizvod ne izlaže štetnim dejstvima (duvanski dim, ekstremno prašnjave prostorije, ekstremno hladne ili ekstremno tople prostorije i sl.).

Pravo na saobraznost nije moguće ostvariti ukoliko je do oštećenja ili kvara robe došlo usled transporta nakon isporuke, usled nepravilne montaže, usled nepravilnog održavanja, usled neispravnih električnih instalacija, nestabilnog napona ili usled strujnog udara ili udara groma, usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.), usled nepravilnog korišćenja, usled nepridržavanja proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda, usled korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala koji nije kupljen uz proizvod, usled bilo kakvog mehaničkog oštećenja proizvoda koje je nastalo krivicom kupca ili trećeg lica za koje Prodavac ne odgovara, usled neovlašćenog popravljanja proizvoda od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od Prodavca , ukoliko je proizvod vraćen bez fiskalnog računa ili drugog dokaza da je kupljen kod Prodavca. Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog proizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda koje preuzima. Naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene.

Potrošač će sačuvati originalnu ambalažu kupljenog prizvoda i koristiti je pri svakom internom i eksternom transportu.

Pre nego što se obrati za tehničku pomoć, Potrošač će proveriti da li su obezbeđeni svi neophodni uslovi za nesmetan rad kupljenog proizvoda.


Opšte odredbe

Trijumf Kids ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Trijumf Kids administrira ovu lokaciju iz svojih kancelarija u Kraljevu, Srbija. Ni na koji način ne izjavljuje da su materijali ili usluge na ovoj lokaciji prikladni ili dostupni za korišćenje izvan Srbije, a pristupanje iz područja gde je njihov sadržaj nezakonit je zabranjeno. Nije dopušteno korišćenje ili izvoz, odnosno uvoz, radi izvoza materijala ili usluga na ovoj lokaciji niti bilo koje kopiranje ili prilagođavanje u suprotnosti sa važećim zakonima ili propisima uključujući, bez ograničenja, izvozne zakone i propise Srbije. Ako odlučite da pristupite ovoj lokaciji izvan Srbije, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije i neće se primenjivati načela o rešavanju neusaglašenosti zakona.

Trijumf Kids može revidirati ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove koji trenutno važe, zato što su oni za Vas obavezujući. Određene odredbe ovih Uslova mogu se zameniti izričito navedenim pravnim obaveštenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.


Materijal koji prosleđuje korisnik (komentari i drugi sadržaji)

Lični podaci koje prosledite sajtu Trijumf Kids u svrhu dobijanja proizvoda ili usluga biće tretirane u skladu sa našim dokumentom o privatnosti na mreži. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, pretećih, uvredljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.

Trijumf Kids na ovoj lokaciji ne želi od Vas da prima poverljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati poverljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. Trijumf Kids nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima. Naši zaposleni mogu da kopiraju, otkrivaju, distribuiraju, primenjuju ili na drugi način koriste saopštenja i sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane za bilo koje odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju vaši lični podaci. Njih, u skladu sa našom Politikom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu, ne obelodanjujemo niti prosleđujemo trećim licima, već koristimo isključivo za potrebe obrade Vaših porudžbenica.


Veze ka drugim Web lokacijama

Veze na ovoj lokaciji ka lokacijama samostalnih proizvođača su obezbeđene isključivo da bi Vam olakšale rad. Ako budete koristili ove veze, napustićete ovu lokaciju. Trijumf Kids nije pregledao sve ove lokacije samostalnih proizvođača i ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj. Samim tim, ne podržavamo i ne dajemo nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim informacijama, softveru ili drugim proizvodima ili materijalima koji se tamo nalaze, ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovim korišćenjem. Ako odlučite da pristupite nekoj od Web lokacija samostalnih proizvođača koje su povezane sa ovom lokacijom, to radite isključivo na sopstveni rizik.